Regulamin promocji WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI

REGULAMIN:

W poniższym regulaminie znajdują się warunki udziału w promocji:
„WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI”

 1. Oferta promocyjny dostępna tylko dla wszystkich konsumentów (klientów indywidualnych – osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Oferta dotyczy konsumentów, którzy mieszkają w Polsce i nabyli urządzenia marki FRITZ! wymienione w pkt 4 u sprzedawców na terenie Polski biorącego udział w promocji wymienionych punkcie 5.
 2. Wyłączeni z udziału są: klienci dokonujący zakupu na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową, sprzedawcy hurtowi i detaliczni, którzy posiadają w asortymencie produkty firmy AVM, a także pracownicy firmy AVM i Organizatora, członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli firmy AVM, klienci nie indywidualni dokonujący zakupu „na firmę”, a także każdy, kto ma związek z zarządzaniem promocją.
 3. Okres promocji od 09.05.2019 r. do 31.07.2019 r. Wnioski o zwrot muszą wpłynąć najpóźniej 100 dni po zakupie i nie później niż 08.11.2019 r. Odesłany produkt musi nadejść najpóźniej 14 dni po otrzymaniu etykiety zwrotnej.
 1. Promocja dotyczy produktów:
 • AVM FRITZ!Box 4040 wersja międzynarodowa – kod produktu 2000 2767EAN 4 023 1250 2767 3
 • AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E edycja międzynarodowa – kod produktu 2000 2712 EAN 4 023 1250 2712 3
 • AVM FRITZ!Box 6890 LTE edycja międzynarodowa – kod produktu 2000 2818 EAN 4 023 1250 2818 2
 1. Promocja obejmuje produktu wymienione w pkt 4 zakupione u następujących sprzedawców:

        – Allegro.pl – Strefa Marek FRITZ!
        – sklep patronacki FRITZBox.com.pl

 1. Promocja obejmuje ofertę dotyczącą zwrotu ceny zakupu brutto zapłaconej przez uczestnika za artykuły wymienione w punkcie nr 3 w czasie trwania promocji, o ile uczestnik poprosi o zwrot kosztów po przetestowaniu produktu i odeśle wypróbowany produkt do organizatora promocji.
 1. Zwrot ceny zakupu brutto nastąpi, gdy uczestnik zarejestruje swój wniosek o zwrot w ciągu stu (100) dni kalendarzowych od dnia zakupu. Produkt musi zostać odesłany w stanie oryginalnym, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi pierwotnie znajdującymi się w nim elementami, łącznie z oryginalną dokumentacją, oprogramowaniem i akcesoriami. Jeśli nie zostaną spełnione te warunki, zwrot kosztów może nie nastąpić.
 1. Wniosek o zwrot można dostarczyć online poprzez stronę promocji pod adresem https://100dni.fritzbox.pl. Paragon za urządzenia wymienione w pkt 4. można wczytać online. Faktura lub paragon za produkty objęte promocją musi zostać przedłożona najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku o zwrot w celu kontroli. Bez dostarczonego paragonu wniosek zostanie anulowany. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt objęty promocją został zapakowany w sposób bezpieczny dla transportu i wysłany w takim terminie, aby nadejść najpóźniej 14 dni po otrzymaniu etykiety zwrotnej. Ponadto podczas potwierdzania w celu walidacji wniosku o zwrot do uczestnika wysyłana jest e-mailem etykieta zwrotna z uiszczoną opłatą pocztową oraz wszystkie szczegóły dot. zwrotu. Można złożyć tylko jeden wniosek o zwrot na jeden adres.
 1. Kiedy Organizator otrzyma i pozytywnie zweryfikuje kompletnie wypełniony wniosek o zwrot i odesłany produkt objęty promocją, wysłana zostanie odpowiednia płatność. Płatność zostanie wysłana przelewem na konto bankowe uczestnika w ciągu 30 dni po zakończeniu pozytywnej weryfikacji. Płatności mogą być wysyłane tylko na konto bankowe w Polsce.
 1. Uczestnik nie ma prawa do zwrotu, jeśli:
  a) produkt objęty promocją nie został odesłany w stanie oryginalnym oraz nie zawiera wszystkich elementów i/lub
  b) wniosek o zwrot nie został zarejestrowany online w ciągu stu (100) dni po dokonaniu zakupu i/lub
  c) nie przysłano/nie wczytano dowodu zakupu i/lub
  d) w czasie promocji nie został zakupiony produkt objęty promocją i/lub
  e) produkt objęty promocją nie został odesłany w czasie trwania okresu promocji i/lub
  f) produkt objęty promocją nie został zakupiony w Polsce i/lub
  g) produkt objęty promocją nie został zakupiony u dystrybutora lub
  sprzedawcy uprawnionego do udziału w promocji.
  h) produkt nie został zakupiony w ramach zakupu konsumenckiego
  i) uczestnik wziął udział wcześniej promocji „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI”
 1. Ta oferta nie może być łączona z innymi ofertami, które obowiązują w tym samym okresie.
 1. Ta promocja nie narusza praw Konsumentów wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.
 1. Aby spełnić warunki wstępne wymagane do zwrotu, uczestnicy muszą samodzielnie kupić produkt objęty promocją. Poprzez zaakceptowanie ogólnych warunków udziału uczestnik potwierdza, że jest legalnym właścicielem wymienianego produktu objętego promocją oraz że jego prawa własności nie podlegają prawom osób trzecich ani klauzuli zastrzeżenia własności.
 1. Wszystkie pytania dotyczące promocji i statusu swojego wniosku uczestnicy powinni kierować e-mailem do Organizatora, którego dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
 1. Wnioski o zwrot i dowody zakupu przechodzą na własność Organizatora od momentu ich otrzymania przez Organizatora. Organizator jest ich właścicielem i ponosi za nie odpowiedzialność tak długo, jak długo utrzymuje produkt objęty promocją. Dowody zakupu nie mogą zostać odesłane.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, za późno wysłane, uszkodzone lub błędnie przekazane wnioski o zwrot ani za przysłanie nowych produktów, chyba że dojdzie do niedbalstwa, winy lub umyślnego działania lub zaniechania ze strony Organizatora lub przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne, wady sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej ani jakiekolwiek inne wady bądź uszkodzenia.
 1. Podczas rejestracji uczestnik podaje Organizatorowi swoje dane osobowe, które w celu przeprowadzenia działań promocyjnych oraz wykonania analizy marketingowej i zapewnienia jakości są przetwarzane wyłącznie przez Organizatora oraz firmy spedycyjne. Organizator oraz jego przedstawiciele ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika oraz za uzyskanie od uczestnika wymaganej zgody. Zaznaczając odpowiednią opcję zgody na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym online uczestnicy wyrażają również zgodę na to, Organizator promocji przetwarzał ich dane w celach związanych z promocją, informował ich o innych promocjach i nowych produktach oraz usługach, a także wykorzystywała ich dane do przyszłych analiz rynkowych i związanych z zapewnianiem jakości. Uczestnicy mają prawo do wglądu w dane przechowywane przez organizatora oraz mogą zażądać ich skorygowania. Tego rodzaju żądania należy kierować do Organizatora promocji, używając adresu podanego poniżej.
 1. Dany uczestnik promocji „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI” może wziąć udział w niej tylko jednorazowo.
 1. Wytyczne dotyczące ochrony danych

Jeśli udostępniasz nam swoje dane osobowe, korzystamy z nich tylko w celu opracowania Twojego zgłoszenia. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza Organizatora i grupy AVM (producenta) i , nie wypożyczamy ich ani w żaden inny sposób nie przekazujemy ich dalej. W każdej chwili możesz zapytać o status Twoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia. Firma proICT, ul. Janosika 11, 60-195 Poznań, NIP 7831540501 (dalej jako „ My“ lub „ proICT“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer konta bankowego Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • formularz udziału w promocji „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI” na stronie 100dni.fritzbox.pl
 • realizacja promocji „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI” proICT może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
 • AVM GmbH, Alt Moabit 95, Berlin, 10559 Berlin do realizacji romocji i raportów związanych z promocją

proICT zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez proICT i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i proICT. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do: żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od proICT potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. proICT dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, proICT może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a proICT ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, proICT wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez proICT oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na proICT może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach. Podczas odwiedzin naszych stron stosujemy tzw. „ciasteczka” (cookies). „Ciasteczka” to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim dysku, które umożliwiają nam określenie oferty online do Twoich zainteresowań. Informacje zarejestrowane i wykorzystywane wspólnie przy pomocy „ciasteczek” są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Nie zawierają ani nazwisk, ani adresów, numerów telefonów lub adresów e-mail. W każdej chwili możesz dezaktywować wykorzystanie „ciasteczek” w swojej przeglądarce. W takim jednak przypadku możesz mieć problemy z dostępem do pełnej oferty online.

 1. Organizatorem promocji jest:

proICT Janosika 11, 60-195 Poznań NIP 7831540501

 1. Dane kontaktowe dotyczące tej promocji:

proICT Janosika 11, 60-195 Poznań infolinia 801 09 09 08 lub 22 100 22 44
czynna od dni pracujące od 11:00 do 17:00 kontakt email: tutaj

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 386 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-02-02
OK.
2020-02-05
Szybko, sprawnie.
Sklep patronacki FRITZBox.com.pl, ul. Janosika 11, 60-195 Poznań, woj. wielkopolskie, Tel.: 22 20 19 319, Email: sklep@fritzbox.com.pl, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel